Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до М. Нунков, Е. Матева, ПИ ЕС ХОТЕЛИ ООД, В. Петрова, Л. Гласнов и Ф. Венер

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, на основание чл. 61,    ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Минко * Нунков, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.32 по кадастралната карта на град Троян;
  2. Елмира * Матева, адрес: гр. Плевен, ********, наследник на поземлен имот с идентификатор 73198.140.34 по кадастралната карта на град Троян;
  3. „ПИ ЕС ХОТЕЛИ“ ООД, адрес: гр. София, ********, собственик на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.38 по кадастралната карта на град Троян;
  4. Весела * Петрова, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.38 по кадастралната карта на град Троян;
  5. Лазар * Гласнов, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.38 по кадастралната карта на град Троян;
  6. Филомена * Венер, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.140.38 по кадастралната карта на град Троян.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-139

гр. Троян,  30.11.2021 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, на основание    чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изра-ботен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.140.112, 73198.140.113, 73198.140.114 и 73198.140.115 (проектен идентификатор 73198.140.116) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност „Капинчо“, с цел промяна предназ-начението на земеделски земи за неземеделски нужди на имоти 73198.140.113, 73198.140.114 и 73198.140.115 и отреждане „За обществено обслужване“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, от 9 до 12 ч.,    служ. тел. 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ        /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 10:24, 5 Януари 2022
Разглеждания: 377

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook