Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Иванка Банчева Тоструп от гр. Троян

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Иванка Банчева Тоструп, адрес: гр. Троян ********, наследник на част от поземлени имоти с идентификатори 73198.158.12 и 73198.420.40 по КККР на гр. Троян.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-197

гр. Троян, 28.08.2023 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с иденти-фикатор 73198.420.21 по КККР на гр. Троян, местност Свиревското, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За ниско жилищно застрояване“. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден, служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на интернет страницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 08:25, 1 Септември 2023
Разглеждания: 191

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook