Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Христо Попов, Павел Попов, Екатерина Дудова, Никола Попов и Татяна Димитрова

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Христо * Попов, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.79.28 по кадастралната карта на град Троян;
  2. Павел * Попов, адрес: с. Кокаляне, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.79.28 по кадастралната карта на град Троян;
  3. Екатерина * Дудова, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.79.28 по кадастралната карта на град Троян;
  4. Никола * Попов, адрес: гр. Варна, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.79.36 по кадастралната карта на град Троян;
  5. Татяна * Димитрова, адрес: гр. София, ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.79.37 по кадастралната карта на град Троян.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-155

гр. Троян, 21.12.2021 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.79.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, местност „Беликов рът“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая 30,  от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 10:55, 31 Януари 2022
Разглеждания: 332

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook