Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Георги Н. Петков от гр. Казанлък

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

Георги ****** Петков, адрес: гр. Казанлък ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.70.40 по кадастралната карта на гр. Троян.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-59

гр. Троян,  02.06.2021 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ), към който е приложен комуникационно-транспортен план (КТП), на поземлен имот с идентификатор 73198.70.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, местност „Радова лъка“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно строителство и обществено обслужване“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, от 9 до 12 ч., служ. тел. 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ        /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

 

* – данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 17:06, 30 Юни 2021
Разглеждания: 406

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook