Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Емил М. Минковски от гр. София и Георги Н. Петков от гр. Казанлък

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, на основание чл. 61,  ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Емил М. Минковски, адрес: гр. София ********, наследник на поземлен имот с идентификатор 73198.70.39 по кадастралната карта на гр. Троян;
  2. Георги Н. Петков, адрес: гр. Казанлък ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.70.40 по кадастралната карта на гр. Троян.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-ТСУ-КР-86

гр. Троян,  06.08.2021 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 1076 от 04.08.2021 г. на кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ), към който е приложен комуникационно-транспортен план, на поземлен имот с идентификатор 73198.70.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, местност „Радова лъка“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно строителство и обществено обслужване“, заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване).

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, от 9 до 12 ч.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ        /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

 

 

* – данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 14:31, 1 Септември 2021
Разглеждания: 434

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook