Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Димитър Пламенов Манджуков от гр. София

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Димитър * Манджуков, адрес: гр. София ********, собственик на част от поземлен имот с идентификатор 73198.514.188 по кадастралната карта на град Троян.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-30

гр. Троян, 24.02.2022 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.514.186, 73198.514.587 и частично изменение за плана за застрояване (ЧИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.514.586 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, кв. „Ливадето“, с цел обособяване на урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-607 с отреждане „За oбществено обслужване“ (поземлен имот с проектен идентификатор 73198.514.607).

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая 30, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 15:44, 23 Март 2022
Разглеждания: 346

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook