Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Димитър Манджуков от гр. София

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Димитър * Манджуков, адрес: гр. София ********, наследник на поземлен имот с идентификатор 73198.92.10 по кадастралната карта на гр. Троян.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-159

гр. Троян, 09.08.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 944/08.08.2022 г. на Кмета на община Троян е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) заедно с приложена схема за техническата инфраструктура (Електрозахранване) на поземлен имот с идентификатор 73198.511.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, квартал „Долно Ливаде“, като се премахва урегулиран поземлен имот (УПИ) 4120 „За пречиствателно съоръжение“ и имота се отрежда „За склад за авточасти и фотоволтаична централа“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получaване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и публикуване на интернет страницата на Община Троян.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ        /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 год., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 14:21, 12 Август 2022
Разглеждания: 434

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook