Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Димитър Манджуков от гр. София

 

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Димитър * Манджуков, адрес: гр. София ********, наследник на поземлен имот с идентификатор 73198.514.188 по кадастралната карта на гр. Троян.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ-122

гр. Троян, 15.06.2022 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 727/13.06.2022 г. на Кмета на община Троян е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.514.186, 73198.514.587 и частично изменение за плана за застрояване (ЧИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.514.586 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, кв. „Ливадето“, с цел обединяването на имотите в нов поземлен имот с проектен идентификатор 73198.514.607 с отреждане „За oбществено обслужване“.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получaване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и публикуване на интернет страницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 год., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 16:48, 13 Юли 2022
Разглеждания: 366

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook