Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Даниела П. Аврамова и Полислава П. Бонева-Драгиева от гр. София

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Даниела * Аврамова, адрес: гр. София ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.451.15 по кадастралната карта на гр. Троян.
  2. Полислава * Бонева-Драгиева, адрес: гр. София ********, наследник на част от поземлен имот с идентификатор 73198.451.15 по кадастралната карта на гр. Троян.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-133

гр. Троян, 04.07.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 796/01.07.2022 г. на Кмета на община Троян е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) заедно с приложена схема за техническата инфраструктура (Електрозахранване) на поземлен имот с идентификатор 73198.451.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност „Телчерево“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За ниско жилищно застрояване“.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получaване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованите лица след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ        /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 16:07, 29 Юли 2022
Разглеждания: 402

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook