Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщeние по чл. 18 а, ал. 10 от АПК до Теодор Красимиров Конов

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Теодор  * Конов, адрес: гр. София ********, собственик на поземлен имот с идентификатор 73198.504.386 по кадастралната карта на гр. Троян.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-238

гр. Троян, 23.10.2023 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 1404/18.10.2023 г. на Кмета на община Троян е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцел II-124 (поземлен имот с идентификатор 73198.504.124 по КККР на гр. Троян) в квартал 44 по плана на ЦГЧ на гр. Троян с цел обособяване на УПИ II-124 – „За ниско жилищно застрояване“, като част от уличната регулационна линия се коригира по северната граница на имоти с идентификатори 73198.504.55 и 73198.504.124.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получaване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд – Ловеч. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 14:38, 1 Декември 2023
Разглеждания: 234

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook