Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение до Пенчо Василев Попов по чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Пенчо Василев Попов, записан като собственик поземлен имот с идентификатор 53707.15.44 по кадастралната карта на с. Орешак.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-213

гр. Троян, 25.09.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен Проект на подробен устройствен план за  регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 53707.15.41 по КККР на с. Орешак, местност „Кравая“ с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и за имота се обособи нов УПИ Х-41 отреден „За обществено обслужване и складове“  в кв. 1А по плана на с. Орешак.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на обявяване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31, служ. тел.: 0670/6-80-55.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Последна промяна: 10:46, 29 Септември 2023
Разглеждания: 194

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook