Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение до Екатерина Лазарова и Румяна Лазарова

СЪОБЩЕНИЕ

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

Екатерина * Лазарова с адрес: гр. София, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 53707.502.565, по кадастр. карта на с. Орешак
Румяна * Лазарова с адрес: гр. София, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 53707.502.565, по кадастр. карта на с. Орешак

Заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-110

гр. Троян, 2.10.2020 г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на   застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлен имот с идентификатор за поземлен имот с идентификатор 53707.502.173 по  кадастралната карта на с. Орешак, попадащ в парцел   ХІV-970, кв. 51  по ЗРП на с. Орешак,  като се обособи  нов   УПИ ХІV-173,  отреден  „За жилищно застрояване“ по имотни границици, с устройствена зона „Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: макс. видочина – до 10., плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в четиринадесен дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

инж. Николай Хитров /П/

Директор дирекция “Устройство на територията”

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 13:26, 26 Ноември 2020
Разглеждания: 462

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook