Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публичнo оповестен конкурс за продажба на поземлен имот находящ се в с. Калейца, местност „Троянско поле“

На основание заповед №1672/ 02.12.2021 год. на и.д.кмет на община Троян,

ОБЯВЯВА

публичнo оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 35290.8.33 с площ от 8000 кв.м., трайно предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци“ по кадастралната карта на с.Калейца, местност „Троянско поле“, при следните конкурсни условия:

1. Начална конкурсна цена – 42 389 лв.

2. Купувачът се задължава да изгради върху имота площадка за складиране, преработване и третиране на неопасни строителни отпадъци.

3. Срок за реализация на предвиденото строителство, въвеждането му в експлоатация и издаване на регистрационен документ за площадката – до 36 месеца, считано от датата на подписването на договора за продажба.

4. Участниците в конкурса да представят предложение за бъдещото ползване на имота като площадка за складиране, преработване и третиране на неопасни строителни отпадъци, включително и идеен проект за изграждане на площадка за складиране, преработване и третиране на неопасни строителни отпадъци, който да съдържа:

  • ситуационно решение за използването на поземлен имот с идентификатор 35290.8.33 по кадастралната карта на с.Калейца за изграждане на площадка за складиране, преработване и третиране на неопасни строителни отпадъци, придружено с обяснителна записка;
  • график и срокове за реализация на предвиденото строителство, включващ инвестиционно проектиране, строителство по етапи и приоритети, въвеждането му в експлоатация и издаване на регистрационен документ за площадката.

5. Всички поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за продажба на имота.

Конкурсната документация, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 22.12.2021 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 22.12.2021 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Депозитната вноска за участие в конкурса, в размер на 4500 лв. ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 22.12.2021 год., включително.    

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 22.12.2021 год., включително.    

Конкурсът ще се проведе на 23.12.2021 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 30.12.2021 год., при същите условия, час и място, като закупуването на конкурсната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 29.12.2021 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните конкурси за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

И.Д.Кмет на Община Троян

(съгласно заповед №1659/ 30.11.2021 год.

на Кмета на Община Троян)

Последна промяна: 15:38, 9 Декември 2021
Разглеждания: 390

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook