Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот находящ се в с. Голяма Желязна, община Троян

На основание заповед №1700/ 08.12.2021 год. на кмета на община Троян,

ОБЯВЯВА

публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 15703.505.631 с площ от 10429 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „За обект, комплекс на образованието“ по кадастралната карта на с.Голяма Желязна, заедно с намиращите се в него сгради: сграда с идентификатор 15703.505.631.2 с площ от 68 кв.м., предназначение: Друг вид обществена сграда, сграда с идентификатор 15703.505.631.3 с площ от 98 кв.м., предназначение: Сграда за образование, сграда с идентификатор 15703.505.631.4 с площ от 215 кв.м., предназначение: Сграда за образование, сграда с идентификатор  15703.505.631.5 с площ от 384 кв.м., 15703.505.631.6 с площ от 76 кв.м., предназначение: Сграда за образование, при следните конкурсни условия:

1. Начална конкурсна цена – 240 190 лв.

2. Купувачът се задължава да използва имота за образователни дейности.

3. Участниците в конкурса да представят предложение за бъдещото ползване на имота за образователни дейности, включително и идеен проект, който да съдържа:

  • ситуационно решение за използването на поземлен имот с идентификатор 15703.505.631 по кадастралната карта на с.Голяма Желязна за образователни дейности, придружено с обяснителна записка;
  • график и срокове за реализация на предвиденото строителство, включващ инвестиционно проектиране, строителство по етапи и приоритети, въвеждането му в експлоатация и придобиване на необходимия статут и регистрация съгласно действащото законодателство.

4. Срок за реализация на предвиденото строителство, въвеждането му в експлоатация и придобиване на необходимия статут и регистрация съгласно действащото законодателство – до 48 месеца, считано от датата на подписването на договора за продажба.

5. Всички поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за продажба на имота.

Конкурсната документация ще се закупува в касата на община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 18.01.2022 год., включително.

Оглед на имота ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 18.01.2022 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Депозитната вноска за участие в конкурса, в размер на 24000 лв. ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 18.01.2022 год., включително.    

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 18.01.2022 год., включително.    

Конкурсът ще се проведе на 19.01.2022 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 26.01.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на конкурсната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 25.01.2022 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните конкурси за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Последна промяна: 10:34, 20 Декември 2021
Разглеждания: 352

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook