Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публичен търг за продажба на поземлен имот в село Белиш, община Троян

На основание заповед №1541/ 12.11.2021 год. на кмета на община Троян,

ОБЯВЯВА

продажба, чрез публичен търг, на поземлен имот с идентификатор 03558.112.81 с площ от 92 кв.м., с начин на трайно ползване: За електроенергийно производство, при следните условия:

1. Начална тръжна цена в размер на 14 848 лв., без ДДС, включваща:

а) Масивна сграда с идентификатор 03558.112.81.1 със застроена площ от 20 кв.м. по кадастралната карта на с.Белиш, при цена определена от независим оценител, в размер на 2 867 лв., без ДДС;

б) Поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 03558.112.81 с площ от 92 кв.м. по кадастралната карта на с.Белиш, при цена определена от независим оценител, в размер на 710 лв., без ДДС,

в) ДМА, при цена, определена от независим оценител, в размер на 11 271 лв., без ДДС, включващи:

  • силов трансформатор 320 kVA – 1 бр. – 7 976 лв, без ДДС;
  • проходни изолатори – 3 бр. – 390 лв., без ДДС;
  • шинна система – 1 м – 135 лв., без ДДС;
  • разеденител РМЗК 20 kV – 15 м – 600 лв., без ДДС;
  • стойки за предпазители – 3 бр. комплекта – 480 лв., без ДДС;
  • ПГИСИ – 9 м – 90 лв., без ДДС;
  • табло ниско напрежение – 1 бр. – 1 600 лв., без ДДС.

2. Купувачът да продължи електрозахранването на обектите, които към момента на продажбата се захранват от трафопоста, предмет на продажбата, като същите му заплащат консумираната и префактурирана ел.енергия.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 29.11.2021 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 29.11.2021 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 2000 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 29.11.2021 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 29.11.2021 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 30.11.2021 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 07.12.2021 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 06.11.2021 год., включително. 

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Последна промяна: 15:28, 18 Ноември 2021
Разглеждания: 395

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook