Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Одобрен ПУП – ПЗ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), за строителен квартал 2 по плана на село Гумощник

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

  1. Пенка * Луладжиева с адрес: гр. Габрово, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 18109.18.48, по кадастр. карта на с. Гумощник
  2. Светослав  * Луканов с адрес: гр. София, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 18108.153.1013, по кадастр. карта на с. Гумощник
  3. Радослав  * Радоев с адрес: гр. Троян, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 18109.18.48, по кадастр. карта на с. Гумощник
  4. Тихослав  * Стоев с адрес: гр. Троян, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 18109.18.48, по кадастр. карта на с. Гумощник

Заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

  ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-139

гр. Троян, 26.01.2021 г.

 

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с § 4 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересуваните собственици, че:

  -със заповед  № 1651/ 17.12.2020г. на Кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план за застрояване (ПУП – ПЗ), като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), за строителен квартал 2 по плана на село Гумощник, община Троян, обхващащ поземлени имоти с идентификатори 18109.153.1000, 18109.153.1010, 18109.153.1011, 18109.153.1012 и 18109.153.1013 по КККР на село Гумощник, с цел отреждане на квартала за Предимно производствена устройствена зона („Пп“), а имотите, разположени в него - „За селскостопанска и производствена дейност“.

 

 -издадено е разрешение за строеж    № 160 /17.12.2020 год.   за обект: „Стопанска постройка – НАВЕС – кошара за овце”, местонахождение:  поземлен имот с идентификатор 18109.153.1010, по  кадастралната карта на с. Гумощник, кв. 2 по плана на с. Гумощник, отреден „За селскостопанска и производствена дейност“, с административен адрес: с. Гумощник, общ. Троян.

 Комплексният проект за инвестиционна инициатива /КИПП/ е изложен в сградата на общинска администрация, ІІ-ри етаж, стая 31, където е на разположение за разглежданите от заинтересуваните лица.

При несъгласие с КИПП, заинтересуваните лица могат да го обжалват на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд-Ловеч чрез Кмета на Община Троян в 14-дневен срок от датата на обявяването му.

 

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата  на Община Троян.

 

 

инж. Николай Хитров                   /П/

Директор дирекция “Устройство на територията”

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

 

 

Последна промяна: 15:18, 11 Февруари 2021
Разглеждания: 460

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook