Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за ПУП на „Маккензи“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. „Маккензи“ ЕООД, ЕИК *********, адрес: гр. София ********, записан като собственик поземлен имот с идентификатор 53707.501.237 по кадастралната карта на с. Орешак.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ-86

гр. Троян, 20.04.2023 г.

 

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 470/12.04.2023 г. на Кмета на Община Троян,   е одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцели V-1255 и VI-1256,1260, кв. 62б по плана на с. Орешак, като за поземлени имоти с идентификатори  53707.501.235 и 53707.501.236 се обособи нов УПИ V-9550 „За жилищно застрояване и обществено обслужване“ (проектен идентификатор 53707.501.9550), по имотни граници, като се запазва отредената устройствена зона за „Ниско жилищно застрояване“ („Жм“), съгласно действащия ОУП на община Троян..                                         

Графичната част на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП е неразделна част от настоящата заповед.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесен дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая 31,  от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-55.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 11:39, 21 Април 2023
Разглеждания: 212

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook