Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общинска земеделска земя находяща се в гр. Троян и с. Черни Осъм.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.60, ал.4, чл.62 и чл.67, ал.2 от Наредба №11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №665/26.05.2022 г. на Общинския съвет – Троян, и съгласно Заповед №1331/05.10.2022 г., на кмета на Община Троян,

Община Троян ОБЯВЯВА публични търгове

за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с Решение №665/26.05.2022 г. на Общинския съвет – Троян, за земеделска дейност и срок, регламентиран в Закона за арендата в земеделието и Наредба №11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, подробно описани в следващата таблица:

№ по ред

Землище

Идентификатор по кад. карта

Местност

Площ (дка)

Начин на трайно ползване

Начално тръжно годишно арендно плащане (лева)

Депозит за участие в търга (лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Троян

73198.128.50

Пречника

1.082

Друг вид земеделска земя

19.21

12.00

2

Троян

73198.129.55

Пречника

1.661

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

29.48

14.00

3

Троян

73198.249.259

Боровското

0.318

Друг вид земеделска земя

5.64

6.00

4

Черни Осъм

80981.215.4

Илева лъка

0.400

Нива

7.10

6.00

5

Черни Осъм

80981.215.11

Илева лъка

1.768

Нива

69.04

40.00

Търговете ще се проведат на 26.10.2022 г. от 13:30 часа в малка заседателна зала (III етаж) в  сградата на Община Троян, пл. „Възраждане” №1.

Тръжна документация ще се закупува в Информационния център на Община Троян срещу 20.00 лева без ДДС, платими в брой, в срок до 16:30 часа на 24.10.2022 г.  

Оглед на имота ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 16:30 часа на 24.10.2022 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозит за участие в търга, в размер, посочен в колона №8 на таблицата, ще се внася в КБС Банк България, офис Троян, по сметка на Община Троян IBAN: BG 65 RZBB 9155 33 20008105, BIC: RZBBBGSF или в брой в стая №22 на Община Троян всеки работен ден в срок до 16:30 часа на 24.10.2022 г.

Предложенията за участие в търга ще се приемат в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 24.10.2022 г., включително.

При неявяване на кандидати ще се проведат поредни търгове на 02.11.2022 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация, огледа на имота и внасянето на депозита ще се извършва до 16:30 часа, а подаването на предложенията - до 17 часа на 31.10.2022 г., включително.

           

 

 

Последна промяна: 15:49, 13 Октомври 2022
Разглеждания: 390

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook