Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за повторно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч за нов четиригодишен мандат 2024-2028 г.

На 07.02.2024 г. в Общински съвет – Троян постъпи писмо с Изх.№ 409/05.02.2024 г.  от Янко Янев – Административен ръководител – Председател на Апелативен съд - Велико Търново, с което ни уведомява, че съгласно Решение на Общото събрание на съдиите при Апелативен съд - Велико Търново, проведено на 28.11.2023 г. не е извършен избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч, тъй като постъпилите кандидатури за съдебни заседатели са били по-малко от 50 на сто от определения по реда на Закона за съдебната власт брой за съдебния район.

Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново (проведено на 30.01.2024 г.) е определило 35 брой съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Ловеч, като от района на Общински съвет гр. Троян следва да бъде предложен 1 бр. В тази връзка Апелативният съд предлага да се открие нова процедура по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч за нов четиригодишен мандат за периода 2024-2027 г.

В изпълнение разпоредбите на Апелативния съд и Решение на ОбС № 98/22.02.2024 г., Общинският съвет – Троян открива повторна процедура за определяне на съдебни заседатели за нов четиригодишен мандат.

Общински съвет – Троян кани всички заинтересовани лица на община Троян да представят необходимите документи в срок до 27.03.2024 г.  включително, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6.

***

1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • да е на възраст от 21 до 68 години;
 • да има настоящ адрес в община Троян, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;
 • да има завършено най-малко средно образование;
 • да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • да не страда от психически заболявания;
 • да не е съдебен заседател в друг съд;
 • да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;
 • да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч;
 • да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

 

2. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет – Троян следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1а);
 2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки (Приложение №5);
 6. мотивационно писмо;
 7. писмено съгласие (Приложение №4а);
 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2а);
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
 10. Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ ( Приложение №3а).

Обстоятелството по т. 1.4. от настоящото обявление се установява служебно от комисията.

***

Образците на документите са на разположение в Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6, както и на интернет страницата на  Община  Троян и Общински съвет – Троян, https://www.troyan.bg/

https://www.troyan.bg/bg/obshtinski-savet

***

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техни автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страница на Общински съвет – Троян най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ от Постоянната комисия „Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите“ към Общински съвет – Троян, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 

***

За информация и контакти:

Иванка Радойкова – Гл. специалист – Общински съвет

Тел.: 0670/6 80 06

 

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч

Приложение №1а

Приложение №2а

Приложение №3а

Приложение №4а

Приложение №5

---

Инж. Петко Пенков /П/*

Председател на ОбС

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б.д), предл. 2-ро от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 09:10, 23 Февруари 2024
Разглеждания: 74

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook