Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания

11
Юли
2022
Обява за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и на основание Заповед № 831/11.07.2022 г. на И.Д. Кмет на Община Троян

 

ОБЩИНА ТРОЯН:

Подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания по документи и събеседване за следните длъжности:

 1. Управител – 1 щ. бр.
 2. Рехабилитатор (Кинезитерапевт/Ерготерапевт) – 2 щ. бр.
 3. Медицинска сестра – 1 щ. бр.
 4. Санитар – 2 щ. бр.

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по длъжностните характеристики.
  1. Управител

Минимална образователна степен: магистър

Професионално направление: Социални дейности, Психология, Педагогика, Обществено здраве, Здравни грижи.

Специалности: Всички специалности от професионални направления: Социални дейности и Психология; Социална педагогика, „Управление на здравните грижи“, „Рехабилитатор“, „Кинезитерапия и рехабилитация“, „Физикална терапия и рехабилитация“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Кинезитерапия“, „Ерготерапия“, „Ерготерапия в общността“.

Професионален опит (продължителност и вид): Минимум 3 години опит в сферата на изброените направления и специалности.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Познаване на нормативната уредба, националните и европейски стратегически документи в областта на социалните дейности, социалната политика и услуги.
 • Умения за планиране и организиране на процеси и хора, аналитични умения и способности за взимане на решения и решаване на проблеми;
 • Умения за самостоятелна работа и работа в екип;
 • Добри комуникативни умения;
 • Познания, умения, мотивация, нагласи и опит в областта на работата с рискови групи и хора с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания;
 • Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа и взаимодействие с различни институции.

Основни задължения на длъжността: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания”, при спазване изискванията на действащото законодателство, нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

 

1.2. Рехабилитатор/Ерготерапевт/Кинезитерапевт

Образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Здравни грижи, Обществено здраве.

Специалности: „Рехабилитатор“, „Кинезитерапия и рехабилитация“, „Физикална терапия и рехабилитация“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Кинезитерапия“, „Ерготерапия“, „Ерготерапия в общността“ и други специалности в сферата на рехабилитацията и терапията.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: Организира и провежда медицинска рехабилитация и лечебна физкултура, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на социалната услуга. рехабилитационни програми, които подобряват или възстановяват човешките двигателни функции, увеличават способностите за движение, извършват профилактика на наранявания, травми, болести или увреждания. Подпомага преодоляването на затрудненията и подобряване качеството на живот на потребителите. Осъществява подкрепа в посока на усвояване на нужните умения и знания, за участие в тези дейности, създаване на условия за самостоятелност и независимост при изпълнението на дейностите.

Прилага широк спектър от физиотерапевтични методи и техники като кинезитерапия, електротерапия, топлинна терапия, хидротерапия и светлинна терапия.

 

1.3. Медицинска сестра

Образователна степен: бакалавър

Професионално направление: Здравни грижи, Обществено здраве.

Професионална квалификация: Медицинска сестра

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: Предоставя медицински услуги на потребителите на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания.

 

1.4. Санитар

Минимална образователна степен: Основно образование.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква.

Допълнителна квалификация: Не се изисква.

Основни задължения на длъжността: Длъжността е свързана с цялостното обгрижване на потребителите в социалната услуга, в т.ч. поддържане на личната хигиена на потребителите, реда и чистотата в работните и битовите помещения, прилежащите дворни и тротоарни площи. Полагане на ежедневни грижи за потребителите, насочени към придружаване, организиране на ежедневието, помощ при хранене, помощ при тоалет и др.

 

2. Място на изпълнение на длъжностите: Социална услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“ с адрес: гр. Троян, ул. „Радецки“ № 30 (Нова поликлиника – I етаж).

 

3. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

 

4. Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

Длъжностите се заемат чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ).

Възнагражденията по сключени договори се осигуряват по проект BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“, за изпълнението на който Община Троян има сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на ОПРЧР 2014-2020 до 10.06.2023 г.

 

5. Необходими документи:

 1. Заявление-декларация (по образец);
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено образование;
 4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);
 5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;
 6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква).

 

6. Място на подаване

Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Центъра за административно обслужване към Община Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

 

7. Срок за подаване на документите

Документите се подават от 11.07.2022 г. до 22.07.2022 г. включително.

 

Важно:

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 21 или в офиса на проекта в гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 102.

При кандидатстването за повече от една длъжност, следва да се отбележи в заявлението, като се прилагат изискуемите документи за всяка позиция.

 

 

Проект: BG05M9OP001-2.061-0006

 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“

Файлове и ресурси

Последна промяна: 13:50, 11 Юли 2022
Разглеждания: 677

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook