Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА  НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ЗА РАЙОНЕН СЪД – ТРОЯН ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ 2024-2028 г.

 

На 20.04.2023 г. в Общински съвет – Троян постъпи писмо с Изх.№ 1303/18.04.2023 г.  от Магдалена Станчевска  – Административен ръководител  - Председател на Окръжен съд – Ловеч, с което ни уведомява, че мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за Районен съд – Троян, изтича на 06.01.2024 г. Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Ловеч е определил броя на съдебните заседатели, които трябва да бъдат предложени от Общинския съвет – Троян за Районен съд – Троян, а именно - 18 съдебни заседатели.

След изпълнена процедура в срок, съгласно Закона за съдебната власт със свое Решение № 1035 от 27.07.2023 г., Общинският съвет Троян предложи на Окръжен съд Ловеч 10 съдебни заседатели с което, поради липса на кандидати за съдебни заседатели, не изпълни изискването на Окръжен съд.

На 20.10.2023 г. в Общински съвет - Троян постъпи писмо с Изх.№ 3635/18.10.2023 г. от Магдалена Станчевска - Административен ръководител  - Председател на Окръжен съд – Ловеч, с което на основание чл.68е от ЗСВ изиска  да се попълни списъка на кандидатите за съдебни заседатели – 8 на брой.

С оглед на гореизложеното, в изпълнение на Решение № 9/30.11.2023 г. Общинският съвет – Троян открива процедура за попълване състава на  определените  съдебни заседатели за нов четиригодишен мандат.

Общински съвет – Троян кани всички заинтересовани лица на община Троян да представят необходимите документи в срок до 29.12.2023 г. включително, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6.

 

***

  1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

1.1. да е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. да има настоящ адрес в община Троян, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Троян.

1.3. да има завършено най-малко средно образование;

1.4. да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страда от психически заболявания;

1.6. да не е съдебен заседател в друг съд;

1.7. да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд – Троян.

1.8. да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Троян.

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

 

  1. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет – Троян следните документи:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1)

2.2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

2.4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

2.5. данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки (Приложение №5);

2.6. мотивационно писмо;

2.7. писмено съгласие (Приложение №4)

2.8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2 )

2.9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

2.10. Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3)

 

Обстоятелството по т. 1.4. от настоящото обявление се установява служебно от комисията.

 

***

Образците на документите са на разположение в Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6, както и на интернет страницата на  Община  Троян и Общински съвет – Троян, https://www.troyan.bg/

https://www.troyan.bg/bg/obshtinski-savet

***

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техни автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страница на Общински съвет – Троян най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ от Постоянната комисия „Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите“ към Общински съвет – Троян, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 

***

За информация и контакти:

 

Иванка Радойкова – Гл. специалист – Общински съвет

Тел.: 0670 / 6 80 06

 

***

  • Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Троян:

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

 

 

ИНЖ. ПЕТКО ПЕНКОВ   /П/

Председател на ОбС – Троян

 

 

 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 15:08, 1 Декември 2023
Разглеждания: 159

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook