Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление съгласно Заповед №788 от 09.06.2021 г. на кмета на община Троян

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.59 ал.4, чл.60 и чл.75, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №361/22.04.2021 г. на Общинския съвет – Троян, и съгласно Заповед №788/09.06.2021 г., на кмета на Община Троян,

Община Троян ОБЯВЯВА публични търгове

за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с Решение №361/22.04.2021 г. на Общинския съвет – Троян, за земеделска дейност и срок, регламентиран в Закона за арендата в земеделието и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, подробно описани в следващата таблица:

№ по ред

Землище

Идентификатор по кад. карта

Местност

Площ (дка)

Начин на трайно ползване

Начално тръжно годишно арендно плащане (лева)

Депозит за участие в търга (лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Патрешко

55587.17.4

Крушов рът

1.439

Нива

42.09

10.00

2

Патрешко

55587.17.9

Крушов рът

1.606

Нива

46.98

10.00

3

Патрешко

55587.17.11

Крушов рът

1.301

Нива

38.05

8.00

4

Патрешко

55587.17.12

Крушов рът

1.202

Нива

35.16

8.00

5

Патрешко

55587.17.16

Крушов рът

1.501

Нива

43.90

10.00

6

Патрешко

55587.17.28

Крушов рът

3.866

Нива

113.08

20.00

7

Патрешко

55587.17.48

Крушов рът

3.380

Нива

98.87

20.00

8

Патрешко

55587.17.58

Крушов рът

2.125

Нива

62.16

15.00

9

Патрешко

55587.17.60

Крушов рът

2.098

Нива

61.37

15.00

10

Патрешко

55587.17.141

Крушов рът

6.144

Нива

179.71

40.00

11

Черни Осъм

80981.258.33

Мижово

0.192

Изоставена орна земя

3.12

3.00

12

Черни Осъм

80981.258.36

Мижово

0.482

Нива

7.83

4.00

 

Търговете ще се проведат на 29.06.2021 г. от 09:30  часа в заседателна зала (I етаж) в  сградата на Община Троян, пл. „Възраждане” №1.

            Тръжна документация ще се закупува в Информационния център на Община Троян срещу 20.00 лева без ДДС, платими в брой, в срок до 16:30 часа на 25.06.2021 г.  

            Оглед на имота ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 16:30 часа на 25.06.2021 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

            Депозит за участие в търга, в размер, посочен в колона №8 на таблицата, ще се внася в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, клон Троян, по сметка на Община Троян IBAN: BG 65 RZBB 9155 33 20008105, BIC: RZBBBGSF или в брой в стая №22 на Община Троян всеки работен ден в срок до 16:30 часа на 25.06.2021 г.

            Предложенията за участие в търга ще се приемат в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 25.06.2021 г., включително.

            При неявяване на кандидати ще се проведат поредни търгове на 06.07.2021 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация, огледа на имота и внасянето на депозита ще се извършва до 16:30 часа, а подаването на предложенията - до 17 часа на 02.07.2021 г., включително.

            До участие в публичните търгове няма да се допускат лица, които имат задължения към  Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА / П /

Кмет на община Троян

Последна промяна: 14:56, 18 Юни 2021
Разглеждания: 461

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook