Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление съгласно Заповед № 442/ 15.04.2022 год. на И.Д.Кмет на Община Троян

 

На основание заповед №442/ 15.04.2022 год. на и.д.кмет на община Троян,

 

О Б Я В Я В А

 

публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 15703.504.1079 с площ от 2352 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „За обществен обект, комплекс“ по кадастралната карта на с.Голяма Желязна, заедно с намиращата се в него сграда с идентификатор 15703.504.1079.1 със застроена площ от 239 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Селскостопанска сграда, при следните конкурсни условия:

1. Начална конкурсна цена – 98020 лв.

2. Купувачът се задължава да използва имота за обществено – обслужващи и/или жилищни дейности.

3. Участниците в конкурса да представят предложение за бъдещото ползване на имота за обществено – обслужващи и/или жилищни дейности, който да съдържа:

- обяснителна записка, описваща предложението за бъдещото ползване на имота за обществено – обслужващи и/или жилищни дейности, необходимите за това ремонтни и строителни дейности;

- график и срокове за привеждането на имота за използване за обществено – обслужващи и/или жилищни дейности, в т.ч. инвестиционно проектиране, строителство по етапи и приоритети, и въвеждането му в експлоатация;

- при необходимост от строителство на нови сгради - ситуационно решение за използването на поземлен имот с идентификатор 15703.504.1079 по кадастралната карта на с.Голяма Желязна.

4. Срок за реализация на предвиденото строителство и въвеждането му в експлоатация – до 48 месеца, считано от датата на подписването на договора за продажба.

5. Всички поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за продажба на имота.

Конкурсната документация ще се закупува в касата на община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 13.05.2022 год., включително.

Оглед на имота ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 13.05.2022 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Депозитната вноска за участие в конкурса, в размер на 10000 лв. ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 13.05.2022 год., включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 13.05.2022 год., включително.

Конкурсът ще се проведе на 16.05.2022 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 23.05.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на конкурсната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 20.05.2022 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните конкурси за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И.Д.Кмет на Община Троян

(съгласно заповед №330/ 30.03.2022 год.

на кмета на Община Троян)

Последна промяна: 08:26, 21 Април 2022
Разглеждания: 375

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook