Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление съгласно Заповед №1177/03.09.2021 г. на Кмета на Община Троян

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и съгласно Заповед №1177/03.09.2021  г., на кмета на Община Троян,

 

Община Троян ОБЯВЯВА публични търгове

 

за отдаване под наем на общински земеделски земи – ливади и пасища за стопанската 2021/2022 година, на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, подробно описани в следващата таблица:

№ по ред

Землище

Идентификатор по кад. карта

Местност

Площ (дка)

Начин на трайно ползване

Начално тръжно годишно наемно плащане (лева)

Депозит за участие в търга (лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Балканец

02448.11.10

Кладни дял

131.175

Ливада

1534.75

600.00

2

Балканец

02448.11.144

Кладни дял

32.916

Ливада

385.12

170.00

3

Балканец

02448.11.196

Полянката

6.517

Ливада

76.25

40.00

4

Балканец

02448.11.132

Горни орници

6.977

Ливада

81.63

40.00

5

Балканец

02448.11.104

Горни орници

1.797

Ливада

21.02

12.00

6

Балканец

02448.11.611

Долни орници

9.040

Ливада

105.77

55.00

7

Балканец

02448.11.140

Кладни дял

13.908

Ливада

162.72

90.00

8

Балканец

02448.11.98

Кладни дял

81.221

Пасище

316.76

170.00

9

Балканец

02448.11.142

Кладни дял

32.625

Ливада

381.71

170.00

10

Балканец

02448.11.139

Кладни дял

70.038

Пасище

273.15

120.00

11

Троян

73198.273.3

Пенчевското

37.145

Ливада (част от 43.145 дка)

434.60

220.00

12

Троян

73198.281.4

Янкова могила

158.709

Ливада (част от 207.709 дка)

1856.90

850.00

13

Троян

73198.275.20

Горни корита

84.888

Ливада (част от 132.888 дка)

993.19

400.00

Търговете ще се проведат на 17.09.2021 г. от 09:30 часа в заседателна зала (I етаж) в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане” №1.

            Тръжна документация ще се закупува в Информационния център на Община Троян срещу 20.00 лева без ДДС, платими в брой, в срок до 16:30 часа на 15.09.2021 г.  

            Оглед на имоти ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 16:30 часа на 15.09.2021 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

            Депозит за участие в търга, в размер, посочен в колона №8 на таблицата, ще се внася в Райфайзенбанк“ - (България) ЕАД, клон Троян, по сметка на Община Троян IBAN: BG 65 RZBB 9155 33 20008105, BIC: RZBBBGSF или в брой в стая №22 на Община Троян всеки работен ден в срок до 16:30 часа на 15.09.2021 г.

            Предложенията за участие в търга ще се приемат в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 15.09.2021 г., включително.

            При неявяване на кандидати ще се проведат поредни търгове на 24.09.2021 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация, огледа на имоти и внасянето на депозита ще се извършва до 16:30 часа, а подаването на предложенията - до 17 часа на 21.09.2021 г., включително.

До участие в публичните търгове ще се допускат само лица, които към датата на провеждането му са собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

            До участие в публичните търгове няма да се допускат лица, които имат задължения към  Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА       /п/

Кмет на община Троян

 

Информацията е заличена на основание чл. 6, т.1, б. „д“, предл. второ на Регламент (ЕС) 2016 / 679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 15:41, 9 Септември 2021
Разглеждания: 383

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook