Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-92 от 08.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

  1. Неизестен *** , записан в КККР, като собственик на имот с идентификатор 73198.507.271 по кадастралната карта на гр.Троян

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ-92

Гр. Троян, 08.05.2024 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 672/30.04.2024 г. на Кмета на Община Троян е одобрен  Проект за изменение на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПИПУП – ЧИПРЗ) за УПИ XVI с отреждане „За производствена дейност и обществено обслужване“ в кв. 152 по Регулационния план на гр. Троян, съответстващ на ПИ с идентификатор 73198.507.269 по КККР на гр. Троян. Съгласно действащият Общ устройствен план на Община Троян, ПИ с идентификатор  73198.507.269 попада в устройствена зона /УЗ/: Терени за промишлени и складови обекти (Пп).

Съгласно КККР на гр. Троян, ПИ с идентификатор 73198.507.269 е с площ 24212кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект. Застроен е с множество сгради с производствено, складово и обслужващо предназначение. Съгласно изработеният проект се обособяват 8 нови урегулирани поземлени имоти, както следва: УПИ XXIX-612 с отреждане „За производствени и складови нужди, обществено обслужване“, УПИ XXX-613 с отреждане „За производствени и складови нужди, обществено обслужване“, УПИ XXXI-614 с отреждане „За производствени и складови нужди, обществено обслужване“, УПИ XXXII-615 с отреждане „За производствени и складови нужди, обществено обслужване“, УПИ XXXIII-616 с отреждане „За производствени и складови нужди, oбществено обслужване“, УПИ XXXIV-617 с отреждане „За производствени и складови нужди, обществено обслужване“, УПИ XXXV-618 с отреждане „За техническа инфраструктура и трафопост“ и УПИ XXXVI-619 с отреждане „За транспорт и комуникация“.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

 Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден., тел. 0670/6-80-29

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „Устройство на територията„

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 09:17, 9 Май 2024
Разглеждания: 93

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook