Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-9 от 12.01.2024 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

1.Неустановен собственик * , записан като собственик на имот с идентификатор 18109.162.17 по кадастралната карта на с.Гумощник

2. Неустановен собственик * , записан като собственик на имот с идентификатор 18109.162.19 по кадастралната карта на с.Гумощник

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ -9

Гр. Троян ,12.01.2024г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  (ПИПУП – ПРЗ) в обхват УПИ IІІ-360, кв. 76 по Регулационния план на с. Гумощник, общ. Троян, (поземлен имот с идентификатор 18109.162.7),   като вътрешните регулационни линии между УПИ ІIІ-360 и УПИ ІІ-360 в кв. 76 и УПИ І-360 и ІІ-360 в кв. 81 по Регулационния план на с.Гумощник, се привеждат в съответствие със съществуващите граници на имот с идентификатор 18109.162.7 и се обособява   нов УПИ ІІІ-7 „За ниско жилищно застрояване“ в кв. 76 при запазване на предвидената устройствена зона и по действащия ПУП и по ОУП, а именно – за ниско жилищно застрояване – „Жм“. Отпада улица с ОТ 78-56..

 

На основание чл. 128, ал. 5  от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесет дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян , II етаж , стая 31 , от 9 до 12 часа , служ. телефон 0670/ 6-80-55

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „Устройство на територията„

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 11:46, 15 Януари 2024
Разглеждания: 178

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook