Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-82 от 18.04.2024 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

  1. Ангел * Ангелски, живущ в Севлиево *** , записан в КККР, като собственик по наследство на имот с идентификатор 03558.301.179 по кадастралната карта на с. Белиш

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ-82

от 18.04.2024 г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен Подробен устройствен план за застрояване и регулация, за изменение на плана за улична регулация (ПУП – ПРЗ за ИПУР) на улица с ОТ 249-250 по плана на с. Белиш, като за част от поземлен имот с идентификатор 03558.301.213 по КККР на с. Белиш, се обособи нов УПИ I-292  (03558.301.292), отреден „За параклис“ в кв. 28.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

            .

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 31, от 9 до 12 ч. всеки работен ден., тел. 0670/6-80-55

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „Устройство на територията„

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 14:49, 15 Май 2024
Разглеждания: 49

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook