Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-81 от 18.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

    Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

  1. „Еси Ем Груп „,гр. Пловдив *** , записан в КККР, като съсобственик на имот с идентификатор 18109.159.7 по кадастралната карта на с. Гумощник

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ -81/18.04.2024г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен Проект на  подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване  (ПУП – ПРЗ) като от площта на  имоти с идентификатори 18109.159.7 и 18109.159.8 по КККР на с. Гумощник, в изпълнение на решение от 8.04.2022г. на Районен съд – Троян,  се обособят два нови УПИ I-7 „За ниско жилищно застрояване“ и II-7,8 „За ниско жилищно застрояване“, в нов квартал 90, по плана на с. Гумощник,  в устройствена зона „Жм“ съгласно действащия ОУП на Община Троян..

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в четиринадесен дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

 

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 31, от 9 до 12 ч. всеки работен ден., тел. 0670/6-80-55

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „Устройство на територията„

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 10:02, 20 Май 2024
Разглеждания: 64

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook