Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-67 от 22.03.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1.  Ирена * Попова, адрес: гр. Троян ********,   собственикпо наследство на поземлен имот с идентификатор 53707.501.150 по кадастралната карта на с. Орешак.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-67

гр. Троян, 22.03.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен на Проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на план за регулация и застрояване и частично изменение на застроителния и регулационен план  (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ и ЧИЗРП) и схеми на техническата инфраструктура – Електрозахранване 20 kV и водоснабдяване и канализация  на парцел  VII-1155,1156 и УПИ ІХ-151,152„За обществено обслужване“, кв. 81 по плана на с. Орешак, като се обособяват УПИ ІХ-607 „За обществено обслужване“ и VІІ-148,149 (проектен идентификатор 53707.501.9551) „За жилищно застрояване и обществено обслужване“, по имотни граници и се запазва отредената устройствена зона за „Жилищни терени с ниско застрояване“ („Жм“) съгласно ОУП на Община Троян.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в четиринадесен дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 15:40, 23 Март 2023
Разглеждания: 225

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook