Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-62 от 15.03.2023 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. „Маккензи“ ЕООД, ЕИК *********, адрес: гр. София ********, записан като собственик поземлен имот с идентификатор 53707.501.237 по кадастралната карта на с. Орешак.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-62

гр. Троян, 15.03.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцели V-1255 и VI-1256,1260, кв. 62б по плана на с. Орешак, като за поземлени имоти с идентификатори №№ 53707.501.235 и 53707.501.236 се обособи нов УПИ V-9550 „За жилищно застрояване и обществено обслужване“ (проектен идентификатор 53707.501.9550), по имотни граници, като се запазва отредената устройствена зона за „Ниско жилищно застрояване“ („Жм“) “, съгласно действащия ОУП на община Троян.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая 31,  от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-55.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Последна промяна: 10:33, 16 Март 2023
Разглеждания: 258

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook