Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-57 от 14.03.2023 г. относно ПУП – ПП на имот 73198.21.76, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-57

гр. Троян, 14.03.2023 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че в „Държавен вестник“ брой 23 от 14.03.2023 г. е обнародвано обявление относно Решение № 895 по протокол № 39 от 23.02.2023 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе за подземна кабелна линия 20 кV с цел присъеди-няване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електрическа централа до 2000 kW, попадаща в поземлен имот с идентификатор 73198.21.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност „Орничето“. Планът е изложен в сгра-дата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Последна промяна: 08:58, 15 Март 2023
Разглеждания: 242

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook