Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-3 от 05.01.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об – УТ –03/ 05.01.2024 г.

Гр. Троян

 

 

Дирекция „Устройство на територията“ при община Троян на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“, брой 1 от 02.01.2024г. е обнародвано обявление относно Решение № 30 от протокол № 3 от 30.11.2023г. на Общинска съвет Троян за одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на УПИ IV-353, 355 в кв. 270 по плана на I и II микрорайон на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.506.723 по КККР на гр. Троян) с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХ-723 с отреждане „За ниско жилищно застрояване“. Премахва се трасето на проектна улица с осови точки (ОТ) 1256-1257 и се обособяват от север задънена улица с ОТ 1259-1258 и от юг задънена улица с ОТ 1254-1255-1256, осигуряваща транспортен достъп до новообособения УПИ ХХХ-723. Новите задънени улици са с ширина 6 м, включваща 4,5 м платно и 1,5 м едностранен тротоар. Закриват се квартал 270 и парцел V-359 в него, а останалите парцели се преномерират както следва: I-350 в XXVII-350, II-352 в XXVIII-352, III-354 в XXIX-354, IV-353, 355 в XXX-723, VI-377 в XXXI-377 и VII-351 в XXXII-351, всички преминавайки в квартал 151. Променят се границите на УПИ XI-356, XII-357, XIII-358, XIV-359, XV-372 и XXII-374.

Планът е изложен в сградата на Община Троян, стая №30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

 

инж. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Последна промяна: 09:35, 9 Януари 2024
Разглеждания: 165

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook