Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-268 от 07.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

  1. Елена * Босева ,живуща в София *** , собственик по наследство на поземлен имот с идентификатор 53707.14.43 по кадастралната карта на с,Орешак

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ -268

Гр. Троян ,7.12.2023г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – пран за регулация и застрояване   (ПИПУП – ПРЗ) на парцел XIV-331, кв. 1 по плана на с. Орешак, в обхват поземлени имоти с идентификатори 53707.504.416 и 53707.14.241 по КККР на с. Орешак,  с цел промяна на  предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди  на имот с идентификатор 53707.14.241 и  разширяване границите на кв. 1 с новообособените  УПИ XIV-416,24 (проектен идентификатор 53707.504.481), УПИ XV-241 „За ниско жилищно застрояване“ (проектен идентификатор 53707.504.482), УПИ XVI-241 „За ниско жилищно застрояване“ (проектен идентификатор 53707.504.483) и вътрешна алея за достъп (проектен идентификатор 53707.504.484), в устройствена зона „Жм“, съгласно действащия ОУП на община Троян.            

 

На основание чл. 128, ал. 5  от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесет дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян , II етаж , стая 31 , от 9 до 12 часа , служ. телефон 0670/ 6-80-55

 

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „Устройство на територията„

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 14:44, 5 Януари 2024
Разглеждания: 138

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook