Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-267 от 05.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

    Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

  1. Станислав * Минков ,пребиваващ в Германия , собственик по наследство на поземлен имот с идентификатор 73198. по кадастралната карта на гр. Троян

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ -267

Гр. Троян ,05.12.2023г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПИПУП – ПР) в на парцел ХХII-2134, кв. 98 по Регулационния план на I и II –ри микрорайон гр. Троян /поземлен имот с идентификатор 73198.505.453/ с цел обособяване на УПИ ХХII-453    „За ниско жилищно застрояване“.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесет дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян , II етаж , стая 31 , от 9 до 12 часа , служ. телефон 0670/ 6-80-55

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „ Устройство на територията „

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 14:53, 5 Декември 2023
Разглеждания: 195

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook