Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-265 от 29.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

 

  1. Иво* Николов ,живущ в гр. Ловеч **** собственик по наследство на поземлен имот с идентификатор 24476.761.162 по кадастралната карта на с.Дълбок дол
  2. Добромир * Николов , живущ в гр. Ловеч *** ,собственик по наследство на поземлен имот с идентификатор 24476.761.162 по кадастралната карта на с.Дълбок дол

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ -265

Гр. Троян ,29.11.2023г.

   Дирекция „ Устройство на територията „ при Общинска администрация гр. Троян, обл. Ловеч  , на основание чл.129 ,ал.2 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) съобщава , че със заповед № 1728/28.11.2023г. на Кмета на Община Троян , е одобрено изменение на Подробен устройствен план за регулация и застрояване ( ИПУП-ПРЗ ) в обхват УПИ II- 155 ,кв.14 по Регулационният план на с. Дълбок дол , с цел привеждане на вътрешните регулационни линии между УПИ II-155,УПИ I-156 и УПИ III – 154 , в кв.14 по регулационният план на с. Дълбок дол в съответствие със съществуващите граници на имот с идентификатор 24476.761.16, при запазване на предвидената устройствена зона и по действащия ПУП и по ОУП ,а именно – за ниско жилищно застрояване – „Жм“.

   На основание чл.215,ал.1 и ал.4 от ЗУТ ,заповедта може да се обжалва в четиринадесет дневен срок от датата на получаване  и чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр.Ловеч.

           Планът е изложен в сградата на Община Троян , II етаж , стая 31 , от 9 до 12 часа , служ. телефон 0670/ 6-80-55

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „Устройство на територията„

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 14:50, 5 Януари 2024
Разглеждания: 143

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook