Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-262 от 29.12.2022 г. за ПУП – ПП на трасе за кабелна линия в имот с идентификатор 73198.21.76, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-262

гр. Троян, 29.12.2022 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 103 от 24.12.2022 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе за кабелна линия 20 кV с цел присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електрическа централа до 2000 kW, попадаща в поземлен имот с идентификатор 73198.21.76 по КККР на гр. Троян, местност „Орничето“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

Последна промяна: 14:14, 29 Декември 2022
Разглеждания: 329

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook