Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-262 от 21.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1 във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

  1. Дочко * Кадийски ,живущ в гр. София *** , собственик по наследство на поземлен имот с идентификатор 73198.158.112 и 73198.420.40 по кадастралната карта на гр. Троян
  2. Иванка * Тоструп ,пребиваваща в Дания *** , собственик по наследство на поземлен имот с идентификатор 73198.158.112 и 73198.420.40 по кадастралната карта на гр. Троян

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ -262

Гр. Троян ,21.11.2023г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 1680/20.11.2023 г. на Кмета на община Троян е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.420.21 по КККР на гр. Троян, местност „Свиревското“, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За ниско жилищно застрояване.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва в четиринадесет дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян , II етаж , стая 30 , от 9 до 12 часа , служ. телефон 0670/ 6-80-30

 

инж. Николай Хитров /п/

Директор дирекция „Устройство на територията„

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 16:02, 14 Декември 2023
Разглеждания: 204

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook