Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-261 от 21.11.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

1.Виолета Кадийска, адрес: гр. Сарфьолд, Република Унгария  ********, собственик на поземлен имот с идентификатор 73198.510.470 по КККР на гр. Троян.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-261

гр. Троян, 21.11.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че със Заповед № 1681/20.11.2023 г. на Кмета на община Троян е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.510.471 и 73198.510.472 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян с цел отреждане „За ниско жилищно застрояване“ и определяне на зона на застрояване за всеки имот.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получaване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд – Ловеч. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 10:11, 27 Ноември 2023
Разглеждания: 187

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook