Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-258 от 17.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

1.Веселин *Марковски ,живущ в София *** ,  като собственик на имот с идентификатор 73198.13.44 по кадастралната карта на гр. Троян

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ -258

Гр. Троян ,17.11.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен  проект за Подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ ) на поземлен имот с идентификатор 73198.13.43 по кадастралната карта на гр. Троян , местност „ Орешака“ , с цел промяна на предназначението земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „ За промишлени и складови обекти „.

 

На основание чл. 128, ал. 5  от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесет дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян , II етаж , стая 31 , от 9 до 12 часа , служ. телефон 0670/ 6-80-55

 

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „Устройство на територията„

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 11:14, 15 Януари 2024
Разглеждания: 135

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook