Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-256 от 13.11.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

1.Райна Вълковска и Теодор Вълковски, адрес: гр. Троян,  обл. Ловеч, ул. „Н. Шипковенски“ ********, собственици на поземлен имот с идентификатор 73198.503.488 по КККР на гр. Троян.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-256

гр. Троян, 13.11.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава на основание  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП – ПР) в обхват УПИ ХVIII, в кв. 173 по регулационния план на гр. Троян отреждане „За жилищно строителство“, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 73198.503.457 по КККР на гр. Троян, с цел смяна отреждането на имота, като новото стане „За жилищно строителство и детска площадка“, както и привеждане на дворищно регулационните граници на УПИ ХVIII в съответствие с кадастралните граници на ПИ 73198.503.457.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая 30,  от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 14:10, 17 Ноември 2023
Разглеждания: 237

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook