Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-245 от 25.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч, на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

  1. Марияна * Русинова ,живуща в гр. София **** собственик по наследство на поземлен имот с идентификатор 53707. 115.25 по кадастралната карта на с. Орешак

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ -245

Гр. Троян ,25.10.2023г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 1443/24.10.2023 г. на Кмета на Община Троян, е одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), със схеми за Електрозахранване и ВиК и комуникационно транспортен план на имот с идентификатор 53707.15.83, местност „Кравая” по КККР на с. Орешак, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и обособяване за имота на нов УПИ ХІV-83 отреден „За обществено обслужване“ в кв. 1А по плана на с. Орешак, в устройствена зона „За обществено обслужване“ съгласно действащия ОУП на Община Троян.

Транспортният достъп и инфраструктурното осигуряване на следващ етап на проектиране следва да се решат от и за сметка на Възложителя.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесен дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 Планът е изложен в сградата на Община Троян , II етаж , стая 31 , от 9 до 12 часа , служ. телефон 0670/ 6-80-55

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „Устройство на територията„

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 15:10, 20 Ноември 2023
Разглеждания: 162

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook