Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-243 от 25.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

  1. Каролина * Попова ,живуща в гр. София **** собственик по наследство на поземлен имот с идентификатор 53707. 501.9531 по кадастралната карта на с. Орешак

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ -243

Гр. Троян ,25.10.2023г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 1440/24.10.2023 г. на Кмета на Община Троян, е одобрен Подробен устройствен план за застрояване и регулация, за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на УПИ IХ-1267,1268 и VIII-1268,1730 в кв. 62А и ХV- „За битово заведение и хан“ в кв. 62Б по плана на с. Орешак, като се премахва улица с ОТ 186а-192 и за имот с идентификатор 53707.501.589 се обособява нов УПИ VIII-589, отреден „За жилищно застрояване“, кв. 62А, в устройствена зона „Жм“, съгласно действащия ОУП на община Троян..                                   

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесен дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян , II етаж , стая 31 , от 9 до 12 часа , служ. телефон 0670/ 6-80-55

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „ Устройство на територията „

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 15:09, 20 Ноември 2023
Разглеждания: 166

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook