Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-242 от 25.10.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

  1. Пенчо * Попов , собственик по наследство на поземлен имот с идентификатор 53707.15.44 по кадастралната карта на с. Орешак

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ -242

Гр. Троян ,25.10.2023г.

   Дирекция „ Устройство на територията „ при Общинска администрация гр. Троян, обл. Ловеч  , на основание чл.129 ,ал.2 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) съобщава , че със заповед № 1443/24.10.2023г. на Кмета на Община Троян , е одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване  ( ПУП – ПРЗ ) ,със схеми за Електрозахранване и ВиК , и комуникационно транспортен план на имот с идент.  № 53707.15.41  , местност „ Кравая „   ,              по КККР с . Орешак , с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и обособяване за имота за нов УПИ X-41 отреден „За обществено обслужване и складове „ в кв. 1А по плана на с. Орешак  , в устройствена зона „ Смф“ съгласно действащият ОУП на Община Троян .

Транспортният достъп и инфраструктурното осигуряване на следващ етап от проектиране следва да се решат от и за сметка на Възложителя.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

На основание чл.215 , ал.1 и ал.4 от ЗУТ , заповедта може да се обжалва в четиринадесет дневен срок от датата на получаване и чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч. 

Планът е изложен в сградата на Община Троян , II етаж , стая 31 , от 9 до 12 часа , служ. телефон 0670/ 6-80-55

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „ Устройство на територията „

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян

‚*“- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 14:02, 10 Ноември 2023
Разглеждания: 156

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook