Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-УТ-234 от 5 .10. 2023  г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Цана * Ковачева от гр. Троян, собственик по наследство поземлен имот с идентификатор 03558.301.75 по кадастралната карта на с. Белиш.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ- 234

 гр. Троян, 5 .10. 2023  г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 1318/4.10.2023 г. на Кмета на Община Троян, е одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план на с. Белиш (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на парцел ІV-92 (имот с идентификатор № 03558.301.74 по кадастралната карта и кадастрален регистър на с. Белиш) , кв. 19 и частично изменение на регулацията на улица с ОТ 97-98-99-100-102 (имот с идентификатор 03558.301.206), като за имот с идентификатор 03558.301.74 се обособи нов УПИ ІV-74 по имотни граници, с устройствена зона „Жм“, съгласно действащия ОУП на община Троян. Частично се изменя регулацията на улица с ОТ 97-98-99-100-102 (имот с идентификатор 03558.301.206) по лицето (границата с имот с идентификатор 03558.301.74) на новообособения УПИ, без да се изменя оста на улицата..        На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесен дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая 31,  от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-55.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Последна промяна: 11:50, 10 Октомври 2023
Разглеждания: 239

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook