Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-234 от 05.10.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на територията ( ЗУТ )

 

  1. Снежана * Ч итинова ,живуща в гр. София **** собственик по наследство на поземлен имот с идентификатор 03558.301.75 по кадастралната карта на с. Белиш

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ -234

Гр. Троян ,05.10.2023г.

   Дирекция „ Устройство на територията „ при Общинска администрация гр. Троян, обл. Ловеч  , на основание чл.129 ,ал.2 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) съобщава , че със заповед № 1318/4.10.2023г. на Кмета на Община Троян , е одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план на ц. Белиш  ( ПУП – ПРЗ за ЧИРП ) ,на парцел IV- 92  на имот с идент.  №03558.301.74  , по КККР с . Белиш кв .19 и частично изменение на регулацията на улица с ОТ 97-98-99-100-102 (имот с идентиф. № 03558.301.206) ,като за имот с № 03558.301.74 се обособи нов УПИ IV-74 по имотни граници, с устройствена зона „ Жм“ съгласно действащият ОУП на Община Троян. Частично се изменя регулацията на улица с ОТ 97-98-99-100-102 (имот с идент. № 03558.301.206) по лицето (границата с имот с идент.3558.301.74)на ново обособения  УПИ без да се изменя оста на улицата.    

Планът е изложен в сградата на Община Троян , II етаж , стая 31 , от 9 до 12 часа , служ. телефон 0670/ 6-80-55

 

инж. Николай Хитров   /п/

Директор дирекция „ Устройство на територията „

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичане на 7 (седем ) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян .

*- данните са заличени на основание чл.6,т.1,б“Д“,предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. , относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни

Последна промяна: 09:20, 10 Ноември 2023
Разглеждания: 161

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook