Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-227 от 16.11.2022 г. относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел I, кв. 175 и паркинг, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-227

гр. Троян, 16.11.2022 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 91 от 15.11.2022 г. е обнародвано обявление относно Решение № 778 от протокол № 35/20.10.2022 г. на Общинския съвет – Троян за одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ), заедно с приложени схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване), на парцел I – „За магазини и трафопост“ в кв. 175 и паркинг в кв. „Търсата“ по плана на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.503.577 по КККР на гр. Троян), с цел обособяване на УПИ ХVI-577 – „За жилищно строителство“, терен „За озеленяване“ (поземлен имот с идентификатор 73198.503.580) и между тях пешеходна алея с усилена настилка с ширина 4 м (поземлен имот с идентификатор 73198.503.578).

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ пред Административния съд Ловеч.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

 

 

Последна промяна: 16:28, 16 Ноември 2022
Разглеждания: 417

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook