Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-227 от 02.10.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Калин * Дачев, адрес: гр. София ********, собственик по наследство на поземлен имот с идентификатор 15703.44.17 по кадастралната карта на с. Голяма Желязна.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-227

гр. Троян, 2.10.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 1293/29.09.2023 г. на Кмета на Община Троян,   е одобрен Подробен устройствен план за застрояване (ПУП – ПЗ) за частично изменение на ПУП – ПЗ на поземлен  имот с идентификатори 15703.44.128 отреден за „За жилищно застрояване“ по КККР на с. Голяма Желязна, м. „Старото бранище“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор 15703.44.129, обединяване на двата имота и отреждането на новообособения имот „За жилищно застрояване“, с нова зона на свободно застрояване, и устройствена зона – „Жм“, съгласно предвижданията на ОУП на Община Троян.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесен дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая 31, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-55.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

Последна промяна: 16:12, 1 Ноември 2023
Разглеждания: 150

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook