Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-208 от 19.09.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

Петя * Далекова от гр. София – собственик на имот с идентификатор 53707.502.464 по КККР на с. Орешак

Гено * Далеков от гр. София – собственик на имот с идентификатор 53707.502.464 по КККР на с. Орешак

относно:

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-208

гр. Троян, 19.09.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 1201/19.09.2023 г. на Кмета на Община Троян, е одобрен Проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцел ХХVIII-ТКЗС, кв. 50 по плана на с. Орешак, поземлени имоти с идентификатори 53707.502.465 и 53707.502.466 по КККР на с. Орешак, като се обособяват УПИ ХХVIII-465, ХХХІХ-9606 (проектен идентификатор 53707.502.9606) и ХL-9607 (проектен идентификатор 53707.502.9607) , по имотни граници.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесен дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31, служ. тел.: 0670/6-80-55.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованите лица след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 16:08, 20 Октомври 2023
Разглеждания: 157

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook