Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-204 от 12.09.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

Любомир * Николов от гр. Ловеч – собственик на имот с идентификатор 24476.761.162 по КККР на с. Дълбок дол

Иво * Николов от гр. Ловеч – собственик на имот с идентификатор 24476.761.162 по КККР на с. Дълбок дол

относно:

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-204

гр. Троян, 12.09.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  (ПИПУП – ПРЗ) в обхват УПИ IІ-155, кв. 14 по Регулационния план на с. Дълбок дол, общ. Троян, с цел привеждане на вътрешните регулационни линии между УПИ IІ-155, УПИ І-156 и УПИ IIІ-154, в кв. 14 по Регулационния план на с. Дълбок дол, в съответствие със съществуващите граници на имот с идентификатор 24476.761.16, при запазване на предвидената устройствена зона и по действащия ПУП и по ОУП на община Троян.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в четиринадесен дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

 ІІ етаж, стая № 31, служ. тел.: 0670/6-80-55.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованите лица след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Последна промяна: 16:04, 20 Октомври 2023
Разглеждания: 177

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook