Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-183/14.08.2023 г. относно ПУП - ПП на трасе за кабелна линия до УПИ I-257, кв. 193, гр. Троян

№ Об-УТ-183

гр. Троян, 14.08.2023 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на осно-вание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на страница 222 в брой 69/11.08.2023 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) и схема на техническата инфраструктура (електроснабдяване) на трасе за подземна кабелна линия 20 кV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична централа за собствени нужди и продажба на електрическа енергия, намираща се в УПИ I-257 – „За производствена дейност и ФЕЦ“ в кв. 193 по регулационния план на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 73198.511.257 по КККР на гр. Троян). Парцеларният план е в обхват: поземлени имоти с идентификатори 73198.511.89, 73198.511.87, 73198.84.118 и 73198.850.2 по КККР на град Троян, а схемата на техническата инфраструктура (електроснабдяване) е в обхват: поземлени имоти с идентификатори 73198.511.257, 73198.511.258, 73198.511.62, 73198.511.86 и 73198.511.119 по КККР на гр. Троян. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ     (П)

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Последна промяна: 13:58, 14 Август 2023
Разглеждания: 224

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook